Kategorie
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach w naszym sklepie wpisz swój e-mail.
boxes_content_top
Poleć znajomemu nasz sklep
Imię i nazwisko nadawcy
Imię i nazwisko adresata
Adres e-mail adresata
Optimal Czystoscihigiena.pl®
Sklep internetowy Czystość i higiena
80-404 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 3, Polska
Tel. +48 (58) 762 25 55
Fax +48 (58) 763 43 89

Adres e-mail: sklep@czystoscihigiena.pl
Kontakt GG: 5360781 Darek pytanie
Kontakt GG: 12830484 Jarek pytanie
Informacje
Tagi

Klauzula informacyjna w zakresie RODO - OPTIMAL Dariusz Jackiewicz

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest firma OPTIMAL Dariusz Jackiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. M. Reja 3, 80-404 Gdańsk, zwnym dalej „Administrator”.

Inspektor Ochrony Danych
Powołany został Pełnomocnik Ochrony Danych naszej firmy, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych poprzez e-mail: biuro@czystoscihigiena.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane:
• w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania ofertą Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Panią/ Pana umowy z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawnych,
• w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu wysyłki informacji marketingowych (podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora wynikający z zamówienia przez
Panią/Pana informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail i/ lub numer telefonu (SMS/ MMS) oraz realizacja własnych działań marketingowych w celu kontynuacji dotychczasowych relacji handlowych).

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/ Panem umowy, w tym usługi rachunkowo-księgowe i prawne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator nie przekazuje odpłatnie, ani nie odpłatnie Pani/ Pana danych poza teren Polski/ UE tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych
1. Pani/ Pana dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy handlowej, przechowywane będą przez okres negocjowania umowy oraz przez okres niezbędny do wykonania umowy.
2. Pani/ Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane
jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
3. Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe Administrator przechowuje dla potrzeb marketingu naszych produktów, do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

Pani/ Pana prawa

Przysługuje Pani/ Panu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania, poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych,
• może Pani/ Pan zażądać, aby Administrator usunął Pani/ Pana dane osobowe ze swoich zasobów,
• ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/ Pan zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/ Panem działań, jeżeli Pani/ Pana zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane na Pani/ Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/ Pan, żebyśmy je usunęli, ponieważ są niezbędne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/ Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych do Administratora jest:
• warunkiem zawarcia i wykonania umowy (brak podania danych przez Panią/Pana skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonania umowy),
• dobrowolne w celach marketingowych.

Niniejsze informacje "RODO" został wprowadzone i obowiązują z dniem 24 maja 2018 roku.

Dariusz Jackiewicz

PRAMOL GERMEX A Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (kan. 10 l)
Germex A preparat biobójczy, myjąco-dezynfekujący do wszystkich powierzchni wodoodpornych
haccphit promocja
-15%
Cena brutto 411,93zł
Cena brutto 349,98zł
Szczegóły
produkty promocyjne
Reklamy
Partnerzy