Kategorie
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach w naszym sklepie wpisz swój e-mail.
boxes_content_top
Poleć znajomemu nasz sklep
Imię i nazwisko nadawcy
Imię i nazwisko adresata
Adres e-mail adresata
Optimal Czystoscihigiena.pl®
Sklep internetowy Czystość i higiena
80-404 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 3, Polska
Tel. +48 (58) 762 25 55
Fax +48 (58) 763 43 89

Adres e-mail: sklep@czystoscihigiena.pl
Kontakt GG: 5360781 Darek pytanie
Kontakt GG: 12830484 Jarek pytanie
Informacje
Tagi

Warunki użytkowania

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny sieci Web Czystoscihigiena.pl® proszę dokładnie zapoznać się z niniejszymi „Warunkami użytkowania”. Dostęp oraz korzystanie przez użytkownika z witryny sieci Web oraz materiałów w niej umieszczonych uwarunkowane są zaakceptowaniem i przestrzeganiem w pełni niniejszych warunków. Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, powinien natychmiast opuścić witrynę sieci Web oraz zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z jakichkolwiek materiałów uzyskanych za jej pośrednictwem.

Prawa autorskie oraz korzystanie z zawartości niniejszej witryny sieci Web

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wszelkich materiałów dostępnych w niniejszej witrynie sieci Web pod adresem Czystoscihigiena.pl® stanowią własność firmy Optimal Dariusz Jackiewicz i/ lub producentów, impoterów, dostawców oraz spółek z Polski, Unii Europejskiej  i pozostałej części świata.

Użytkownik jest uprawniony do przeglądania, pobierania i powielania materiałów dostępnych za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web jedynie dla własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że użytkownik:

  • zachowa wszelkie informacje zawarte w oryginalnych materiałach
  • korzysta z obrazów wraz z dołączonymi do nich opisami
  • umieści następujące informacje dotyczące praw autorskich wszystkich zamieszczonych producentów i dostawców np. © 3M, Diversey, Tork, Ecolab, Czystoscihigiena.pl®, Vermop, itd. „Wszelkie prawa zastrzeżone”

W zakresie korzystania z praw autorskich należy zwrócić się bezpośrednio do wszystkich zamieszczonych w niniejszej witrynie Web producentów, importerów, dostawców i/ lub właściciela o pozwolenie na korzystanie, kopiowanie i przetwarzanie wszelkich materiałów, obrazów wraz z ich opisami oraz posługiwaniem się logo stanowiące ich własność, należy uzyskać pisemną, indywidualną zgodę od tych firm.

Zabrania się bez pisemnej zgody firmy Optimal Dariusz Jackiewicz wykorzystywania jakichkolwiek elementów witryny Czystoscihigiena.pl® niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.

Wszelkie prawa autorskie, projekt, realizacja niniejszej witryny sieci Web pod adresem http://www.czystoscihigiena.pl/ wraz z logo Czystoscihigiena.pl® stanowią własność firmy Optimal Dariusz Jackiewicz

Żadna inna publikacja, ani komercyjne wykorzystanie materiałów dostępnych w niniejszej witrynie sieci Web nie jest dozwolona bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Optiaml Dariusz Jackiewicz bądź pozostałych producentów, importerów i dostawców. Użytkownik nie może udostępniać żadnej części niniejszej witryny sieci Web, jako elementu innej witryny sieci Web w ramce otwieranej za pośrednictwem hiperłącza internetowego, ani w żaden inny sposób.

Niniejsza witryna sieci Web oraz jej treść nie mogą być wykorzystywane do stworzenia jakiegokolwiek rodzaju bazy danych ani też nie mogą być przechowywane (w całości lub w części) w bazach danych, w celu dostępu przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią, ani w celu dystrybucji jakichkolwiek baz danych zawierających całość lub część witryny sieci Web bądź jej zawartości.

Inne obowiązujące warunki i zastrzeżenia

Dodatkowe warunki i postanowienia obowiązują w przypadku realizowanych transakcji gospodarczych bądź wszelkich akcji promocyjnych prowadzonych przez Optimal Dariusz Jackiewicz oraz dostawców i producentów za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web. Dodatkowe warunki regulują kwestie oferowania za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web elektronicznych biuletynów informacyjnych, strefy czatów i/ lub innych form przesyłania wiadomości bądź komunikacji. Żadne z postanowień niniejszej strony zawierającej informacje prawne nie ma na celu modyfikacji, ani zmiany jakichkolwiek umów obowiązujących aktualnie między Użytkownikiem, a Optimal Dariusz Jackiewicz.

Pomimo, że niniejsze warunki w zamierzeniu mają obowiązywać zasadniczo wobec wszelkich treści dostępnych pod adresem Czystoscihigiena.pl®, niniejsza witryna sieci Web może zawierać także inne zastrzeżenia prawne oraz warunki użytkowania, których należy przestrzegać i respektować, ponieważ obowiązują one w zakresie części niniejszej witryny sieci Web, dla których są w sposób wyraźny przeznaczone.

Optimal Dariusz Jackiewicz może usunąć, wycofać lub zmodyfikować wszelkie prawa wskazane na niniejszej stronie zawierającej informacje prawne w dowolnym czasie poprzez aktualizację niniejszej strony bądź na pisemny wniosek producenta, importera lub dostawcy.

Inne prawa własności intelektualnej

Proszę zauważyć, że wszelkie produkty, procesy lub technologie omówione w materiałach dostępnych za pośrednictwem niniejszej strony sieci Web mogą być przedmiotem innych praw własności intelektualnej zastrzeżonych przez producentów, importerów i dostawców i nie podlegają licencjonowaniu na podstawie niniejszych informacji np. logo: 3M, Diversey, Ecolab, Tork, Vermop i pozostałych producentów, importerów i dostawców, a także większość innych nazw marek wyszczególnionych w niniejszej witrynie sieci Web stanowi międzynarodowe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe producentów i dostawców. Znaki towarowe innych podmiotów podlegają w miarę możliwości stosownemu oznaczeniu a Optimal Dariusz Jackiewicz niniejszym potwierdza ich prawa nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany naniesione przez te firmy.

Wyłączenia odpowiedzialności

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SIECI WEB PRZEKAZUJE SIĘ UŻYTKOWNIKOWI W POSTACI, W JAKIEJ SĄ UDOSTĘPNIANE, DLA WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH CELÓW UŻYTKOWNIKA, BEZ JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI INFORMACJI ANI INNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI PRAW. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH OPTIMAL DARIUSZ JACKIEWICZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE BĄDŹ WYNIKOWE SZKODY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ WITRYNY SIECI WEB LUB POLEGANIEM NA JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH LUB MATERIAŁACH UDOSTĘPNIONYCH ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM WSZELKICH INNYCH WITRYN SIECI WEB, DO KTÓRYCH HIPERŁĄCZE ZAWIERA NINIEJSZA WITRYNA SIECI WEB, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BĄDŹ UTRATY DANYCH, NAWET JEŻELI OPTIMAL DARIUSZ JACKIEWICZ ZOSTAŁA W SPOSÓB WYRAŹNY POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, DLATEGO POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU CZĘŚCI UŻYTKOWNIKÓW.

Materiały w niniejszej witrynie sieci Web mogą zawierać niedokładności techniczne i/ lub błędy drukarskie, a informacje mogą ulec zmianie, aktualizacji i usunięciu bez powiadomienia, podania przyczyn i w dowolnym czasie.

Optimal Dariusz Jackiewicz może w dowolnym czasie wprowadzać usprawnienia i/ lub zmiany w opisach produktów i/ lub programach dodatkowych opisanych w niniejszych materiałach oraz ustalać indywidualne ceny sprzedaży według własnych kryteriów chyba, że są inne ustalenia pisemne, które reguluje umowa między Optimal Dariusz Jackiewicz, a producentem, importerem lub dostawcą.

Optimal Dariusz Jackiewicz nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilno - prawnej w zakresie jakichkolwiek materiałów, opisów produktów, technicznych, ulotek informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i wszelkich pozostałych informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie sieci Web, które zostały dostarczone przez naszych producentów, importerów i dostawców dotyczących ich wyrobów, towarów i produktów (np.: kart charakterystyk MSDS).

Optimal Dariusz Jackiewicz ponad to oświadcza, że zakupione w naszej witrynie sieci Web jakiekolwiek wyroby, towary i produkty służą tylko i wyłącznie do użytku profesjanolnego i są opatrzone klauzulą „Produkt do użytku profesjonalnego. Za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem producent i dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności”.

Optimal Dariusz Jackiewicz nie składa żadnych gwarancji, że niniejsza witryna sieci Web będzie funkcjonować w sposób nieprzerwany bądź wolny od błędów ani, że wady będą usuwane.

Optimal Dariusz Jackiewicz nie gwarantuje, że niniejsza witryna sieci Web jest zgodna ze sprzętem komputerowym użytkownika oraz że niniejsza witryna sieci Web lub serwer, na którym jest zapisana, są wolne od błędów bądź wirusów, robaków lub "koni trojańskich" a ponadto Optimal Dariusz Jackiewicz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie użytkownik może ponieść w związku z wystąpieniem takich niebezpiecznych elementów.

Ponad to, Optimal Dariusz Jackiewicz nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, co do wszelkich innych witryn sieci Web, do których użytkownik może zdecydować się uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web. Łącza umieszczone przez Optimal Dariusz Jackiewicz i kierujące do innych witryn sieci Web opublikowano wyłącznie dla wygody użytkownika i nie należy uznawać, że Optimal Dariusz Jackiewicz zatwierdza powyższe witryny sieci Web lub wszelką treść w nich zawartą.

Przekazywanie informacji Optimal Dariusz Jackiewicz

Informacje ogólne w tym zakresie można znaleźć w dokumencie zatytułowanym „Polityka prywatności”. Optimal Dariusz Jackiewicz nie chce odbierać żadnych informacji poufnych ani zastrzeżonych od użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web, chyba że użytkownik zawarł z Optimal Dariusz Jackiewicz pisemną umowę dotyczącą wymiany powyższych informacji. Wszelkie informacje otrzymane przez Optimal Dariusz Jackiewicz za pośrednictwem niniejszej witryny sieci Web, inne niż dane umożliwiające osobistą identyfikacją i wystawienie niezbędnych dokumentów do sprzedaży proponowanych towarów i produktów w witrynie sieci Web Czystoscihigiena.pl® bądź stanowiące przedmiot uregulowań w dokumencie zatytułowanym „Polityka prywatności” Optimal Dariusz Jackiewicz, uznaje za niepoufne.

PRZEKAZUJĄC OPTIMAL DARIUSZ JACKIEWICZ INFORMACJE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY SIECI WEB LUB W INNY SPOSÓB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ BEZ PISEMNEJ UMOWY ZAWARTEJ Z OPTIMAL DARIUSZ JACKIEWICZ DOTYCZĄCEJ PRZEDKŁADANIA INFORMACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE OPTIMAL DARIUSZ JACKIEWICZ MOŻE KORZYSTAĆ Z TAKICH INFORMACJI DLA WSZELKICH CELÓW DOWOLNEJ NATURY BEZ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TEGO TYTUŁU WOBEC UŻYTKOWNIKA.

Niniejsze zasady "Warunki użytkowania" zostały wprowadzone i obowiązują z dniem 01 marca 2009 roku.

Dariusz Jackiewicz

PRAMOL GERMEX A Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (kan. 10 l)
Germex A preparat biobójczy, myjąco-dezynfekujący do wszystkich powierzchni wodoodpornych
haccphit promocja
-15%
Cena brutto 411,93zł
Cena brutto 349,98zł
Szczegóły
produkty promocyjne
Reklamy
Partnerzy